Zriaďovateľ

Predstavenie

Workshop // Your Own God s Judith Sánchez Ruíz

Dátum

Po / 24.06.2024

Čas

10:00

Miesto

Divadlo Štúdio tanca

EN below

Tanečný a pohybový intenzívny workshop so svetoznámou choreografkou Judith Sánchez Ruíz.

Judith príde do Divadla Štúdio tanca odovzdať svoje skúsenosti, techniky a nástroje, ktoré nadobudla za svoju 30-ročnú kariéru tanečníčky a choreografky. 

Workshop Your Own God bude predvojom našej spolupráce s Judith, ktorá pre Divadlo Štúdio tanca pripravuje aj jesennú premiéru.

Workshop Your Own God

Kedy? 24. – 28. júna 2024
Kde? Divadlo Štúdio tanca
Cena? 5 dní workshopu: 100€, 1 deň workshopu: 30€

Časy workshopu: každý deň od 10:00 – 16:00 (prestávka od 12:00-13:00)

Súčasťou workshopu bude verejný výstup a spoločná jam session 28. júna o 19:00 hod.

Výskum Your Own God vychádza z choreografického procesu Judith Sánchez Ruíz a jej skúseností ako interpretky rôznych techník a štýlov počas jej dlhej medzinárodnej kariéry. Workshop v účastníkoch spúšťa “nepohodlnú” zónu, čím účinne láme návyky.  

Nástroje Your Own God, zdrojové metodiky a praktické cvičenia majú za cieľ odblokovať myseľ od imitatívnej akademickej dogmy (ktorá vnucuje mainstreamový štýl a dekoratívny obsah). Zameriava sa na individuálne prebudenie každého účastníka a skúmanie nášho funkčného a umeleckého potenciálu. Tanečníci si precvičujú, ako resetovať myseľ prostredníctvom rôznych cvičení, rozvetvení a asociácií slov, ktoré budú viesť k oveľa hlbšiemu prepojeniu.

Improvizácia vystavuje tanečníkov inému pohľadu na výkon. Zraniteľnosť sa stáva súčasťou zmyslu umelcovho bytia. Workshop predstavuje príležitosť naplno sa zapojiť do vlastných tvorivých postupov, pričom sa posunieme od príležitostného pohľadu ku kompozičnejšiemu prístupu. Účastníci tak skúmajú vzťah medzi stanoveným materiálom a improvizáciou vo vzťahu k priestoru, času a iným telám. Poskytnem vám nástroje a vedomosti, ktoré vám umožnia presmerovať vaše zaužívané pohyby do nového pohybového flow, ktoré vám pomôže rozvinúť schopnosť štrukturovanej improvizácie. 

Workshop Your Own God bude zahŕňať tréning funkcionality a perspektívy, ktorý tanečníkom poskytuje mnoho spôsobov, ako porozumieť iniciácii pohybu v tele, čo im umožní pochopiť funkcionalitu z kreatívneho prístupu, vedúc k špecifickým organickým kvalitám pohybu pri práci s predstavivosťou.

——-

Judith Sánchez Ruíz

„Ako performerka s viac ako 30-ročnými skúsenosťami verím, že Release je jednou z najformujúcejších techník pre performerov. Prečo? Release je zdravšie, podporuje hlbší vzťah k našej ľudskosti. Odstraňuje nepotrebné napätie, vytvára otvorenejšie a organické spojenie mysle a tela. Release, spolu s improvizáciou, sa stáva ideálnou bránou pre umeleckých performerov v súčasnom svete, aby objavili svoj jedinečný hlas a cestu.“

Judith Sánchez Ruíz začala svoje tanečné štúdiá v jedenástich rokoch na Národnej škole umení v Ciudad de la Habana, Kuba. Ako režisérka so sídlom v Berlíne pracovala v New Yorku až do roku 1999 a v roku 2011 sa presťahovala do Berlína. V roku 2010 založila zoskupenie JSR Company v New Yorku, kde vytvorila množstvo choreografických diel a site-specific projekty s inovatívnymi umelcami po celom svete. Sánchez Ruíz je bývalou členkou skupín Sasha Waltz & Guests (2011-2014); Trisha Brown Dance Company (2006-2009); Mal Pelo (1997-1999); a DanzAbierta (1991-1996), okrem iných. Získala granty od The Rockefeller Brothers Fund a Baryshnikov Arts Center. Jej práca bola prezentovaná na mnohých prestížnych festivaloch a vytvorila dve vlastné tanečné praxe.

___________________
Dance and movement intensive workshop with world-renowned choreographer Judith Sánchez Ruíz.

Judith will come to Divadlo Štúdio tanca to pass on the experience, techniques and tools she has acquired over her 30-year career as a dancer and choreographer.

The Your Own God workshop will be the vanguard of our collaboration with Judith, who is also preparing a fall premiere for Divadlo Štúdio tanca.

Workshop Your Own God

When? 24 – 28 June 2024
Where? Divadlo Štúdio tanca
Price? 5 days of workshop: 100€, 1 day of workshop: 30€

Workshop times: every day from 10AM – 4PM (lunch break from 12-1PM)

The workshop will include a public performance and collaborative jam session on June 28 at 7:00pm.

Your Own God’s research is based on Judith Sánchez Ruíz’s choreographic process and her experience as a performer of various techniques and styles throughout her long international career. The workshop triggers the „uncomfortable“ zone in participants, effectively breaking habits.  

The Your Own God tools, resource methodologies and practical exercises aim to unblock the mind from imitative academic dogma (which imposes mainstream style and decorative content). The focus is on each participant’s individual awakening and exploration of our functional and artistic potential. Dancers practice how to reset the mind through various exercises, branching and word associations that will lead to a much deeper connection.

Improvisation exposes dancers to a different perspective on performance. Vulnerability becomes part of the artist’s sense of being. The workshop presents an opportunity to fully engage in our own creative practices, moving from a casual view to a more compositional approach. In doing so, participants explore the relationship between set material and improvisation in relation to space, time, and other bodies, learning how to redirect their knowledge and tools into flow while discovering new ways to rehearse and develop a scored and structured performance.

The Your Own God workshop will include training in functionality and perspective, providing dancers with many ways to understand the initiation of movement in the body, allowing them to understand functionality from a creative approach, leading to specific organic qualities of movement as they work with the imagination.

——-

Judith Sánchez Ruíz

„As a performer with over 30 years of experience, I believe that Release is one of the most formative techniques for performers. Why? Release is healthier, it promotes a deeper relationship with our humanity. It removes unnecessary tension, creating a more open and organic mind-body connection. Relaxation, along with improvisation, becomes the ideal gateway for performing artists in the contemporary world to discover their unique voice and journey.“

Judith Sánchez Ruíz began her dance studies at the age of eleven at the National School of the Arts in Ciudad de la Habana, Cuba. She worked as a Berlin-based director in New York until 1999 and moved to Berlin in 2011. In 2010, she founded the JSR Company in New York, where she has created numerous choreographic works and site-specific projects with innovative artists around the world. Sánchez Ruíz is a former member of Sasha Waltz & Guests (2011-2014); Trisha Brown Dance Company (2006-2009); Mal Pelo (1997-1999); and DanzAbierta (1991-1996), among others. She has received grants from The Rockefeller Brothers Fund and the Baryshnikov Arts Center. Her work has been presented at many prestigious festivals and she has created two dance practices of her own.